Notice: register_post_type helytelenül került meghívásra. A bejegyzés típusának névhossza 1 és 20 karakter közötti hosszúságúnak kell, hogy legyen. Bővebb információ a Hibakeresés a WordPress-ben helyen. (Ez az üzenet a 4.2.0 verzióban került hozzáadásra.) in /home/zfyl/domains/debrecen.company/public_html/wp-includes/functions.php on line 5171
Venturi Web - Online Appearance //

X

Adatvédelmi tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.A GDPR értelmében „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

1. Adatkezelő megnevezése

Kovács Gergely egyéni vállalkozó (a továbbiakban: szolgáltató, adatkezelő)

Az adatok védelmeAz összegyűjtött személyes adatok tárolására az adatokat feldolgozó külső alvállalkozó számítógépén kerül sor. A külső alvállalkozónak biztosítania kell az adatok védelmét és titkosságát az (EU) 2018/1725 rendeletben előírtaknak megfelelően.

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az adatkezelő honlapján keresztül végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

3. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 • Személyes adat kezelésének célja: Az Adatkezelő által működtetett internetes weboldalon keresztül benyújtott megkeresések, jelentkezések, kérelmek fogadása, kezelése.
 • Név: az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges.
 • E-mail cím: az e-mail cím az Adatkezelő és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, például erre továbbítjuk az árajánlatot, hírlevelet, egyéb tájékoztatást.
 • Telefonszám: Adatkezelő és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
 • Számlázási cím: A szabályos számlázás miatt elengedhetetlen adat.

3.2. Az adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.3.3. Az adatkezelés időtartamaAz Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az kovigerri@gmail.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.3.4. Adatok forrása: Közvetlenül az érintett3.5. Címzett(ha van): Az Adatkezelővel együttműködő vállalkozások.3.6. Közlés célja(ha van címzett): Külső adatátadás nincs, csak csoporton belüli feldolgozás.3.7. Cooke-k(sütik)

 • megkönnyítik a weboldal használatát
 • maximalizálják a felhasználói élményt
 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerülhetnek

Amennyiben a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását, kizárólagosan a saját, korábbi tartalmaival. Ennek folyamata, hogy a számítógépén kis adatcsomagot, úgynevezett cookie-t (sütit) helyez el, amit a későbbi látogatás során olvas vissza.3.7.1.  Session cookie-k Célja, hogy a látogatók akadálymentesen böngészhessék a debrecen.company weboldalát, használhassák annak funkcióit, és elérhető szolgáltatásait. Az ilyen típusú sütik érvényessége a munkamenet befejezéséig tart, a böngésző bezárásával ezek automatikusan törlődnek minden eszközről.3.7.2. Harmadik fél által elhelyezett cookie-kA debrecen.company weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a szolgáltató információkat gyűjt a látogatók weboldal használati szokásairól. A kapott adatokat a honlap fejlesztésére és a felhasználói élmény javítására használja fel. Az ilyen fajta sütik lejáratukig az Ön böngészőjében maradnak, amíg  saját maga ki nem törli azokat.

4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

4.1. A tájékoztatás kéréshez való jogÖn az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az Adatkezelő tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti.4.2. A helyesbítéshez való jogÖn az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (pl: bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti.4.3. A törléshez való jogÖn az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adakezelőtől a személyes adatainak a törlését. Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti.4.4. A zároláshoz való jogÖn az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.4.5. A tiltakozáshoz való jogÖn az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

5.1. Bírósági eljárás kezdeményezéseAz Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).5.2. Az érintett felügyeleti hatósághoz címzett panaszaAz egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/cpostacím: 1530 Budapest, Pf.: 5e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hutelefon: +36 (1) 391-1400fax.: +36 (1) 391-1410honlap: www.naih.hu

Egyedi szolgáltatások

Írj ha egyedi szolgáltatásra van szükséged